NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL รายการเดินทาง ใบลงทะเบียน คุ้มครองประกันสุขภาพ PROPOSED PROGRAMME
Home

 

รายการเดินทางคณะพิเศษ “ สิงคโปร์ ” รวม 3 วัน
โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน

( ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/350)


จัดเป็นพิเศษสำหรับคณะผู้ปกครองที่ร่วมเดินทางส่งบุตรหลานศึกษาภาคฤดูร้อน

บริษัท อนันต์ดาทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าใจถึงความรักและความห่วงใยที่ท่านมีต่อบุตรหลาน จึงอาสาจัดรายการเดินทางนี้ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ให้ท่านคลายความกังวลยามบุตรหลานต้องห่างไกลในต่างแดน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแปลกใหม่ สังคมใหม่ ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด เป็นการเสริมสร้างวินัยให้กับบุตรหลานของท่าน ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมเดินทางเพื่อสังเกตุการณ์และเป็นกำลังใจให้บุตรหลานตามกำหนดการด้านล่างนี้

 
วันแรกของการเดินทาง   (จันทร์ที่ 04 ก.ค. 48)   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
09.00 น .
คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ 2 เคาน์เตอร์แถวที่ 10 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.15 น โดยเที่ยวบินที่ SQ 063 นำท่านบินตรงสู่ สิงคโปร์
14.40 น .
ถึงสนามบินชางอี้ ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียน NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL ร่วมชมโรงเรียน หอพัก ตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
   

วันที่สองของการเดินทาง   (อังคารที่ 05 ก.ค. 48)   สิงคโปร์

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียน NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL เพื่อสังเกตุการณ์การเรียน การสอน ตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการ)

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
   
วันที่สามของการเดินทาง   (พุธที่ 06 ก.ค. 48)   สิงคโปร์ - กลับกรุงเทพฯ
เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียน NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL อิสระตามอัธยาศัยตลอดช่วงเช้า

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนออร์ชาด แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อของสิงคโปร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้าชั้นนำจากทั่วมุมโลก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ น้ำหอม ฯลฯ
ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.35 น . โดยเที่ยวบินที่ SQ 974 นำท่านบินกลับสู่กรุงเทพฯ
22.00 น . ถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … สวัสดี

20/ 04/ 05 : INCTV : SIN 4 D.(SQ)-For Parent

อัตราค่าทัวร์
-
ผู้ใหญ่ ท่านละ 15,900.- บาท
- เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 14,500.- บาท
- พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500.- บาท

อัตราค่าทัวร์นี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ที่นั่งชั้นนักท่องเที่ยว
- ค่าโรงแรมที่พัก พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องตามระดับโรงแรมที่ระบุในรายการ ท่านที่ประสงค์จะพักห้องเดี่ยวหรือไม่สามารถจัดหาคู่พักได้ จะต้องเสียค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่ม
- ค่าอาหารระดับมาตราฐานทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถ ค่านำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ติดตามตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 400,000.- บาท

อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการทัวร์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่ากิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากรายการCopyright 2001© Ananda Travel Co.,Ltd. All Right Reserved.