NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL รายการเดินทาง ใบลงทะเบียน คุ้มครองประกันสุขภาพ PROPOSED PROGRAMME
Home
 

ซัมเมอร์ คอร์ส NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL สิงคโปร์

วันที่ 4 – 31 กรกฎาคม 2548

รับอายุ 10 ปีขึ้นไป

ราคา 69,500.- บาท


สถาบัน
บริษัท อนันต์ดาทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจที่จะนำบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่าน เข้าศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหลัก โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียน “NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL” ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพดีเลิศของประเทศสิงคโปร์ ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ จัดสอนหลักสูตรคุณภาพหลากหลาย เช่น การบริการธุรกิจ การท่องเที่ยว การพยาบาล การศึกษาและภาษา

( ดูรายละเอียดสถาบันการศึกษา ได้ที่ www.nygh.moe.edu.sg )

หลักสูตร  4 สัปดาห์ (ตามตารางเรียนที่แนบมาด้วย)

ทัศนศึกษา
รายการทัศนศึกษานอกสถานที่ประกอบด้วย สวนนกจูร่ง เกาะเซ็นโตซ่า ไนท์ซาฟารี และช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้ามีชื่อในสิงคโปร์ นักเรียนจะประทับใจในความเจริญก้าวหน้า และความมีระเบียบวินัยของประเทศสิงคโปร์

ที่พัก
นักเรียนจะได้รับความสะดวกสบายกับที่พักภายในโรงเรียน ซึ่งจะตัดปัญหาเรื่องการเดินทาง และปลอดภัยกับระบบรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนที่ดีเยี่ยม

การดูแลเอาใจใส
นอกจากคณะครูของโรงเรียน NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL ที่ดูแลเรื่องการเรียนการสอนและที่พักอย่างใกล้ชิด ทุกๆ นักเรียน 4 คน จะมี BUDDY ที่เป็นนักเรียนของ NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL ดูแลพิเศษอีก 1 คน เป็นการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการอยู่รวมกันอย่างรวดเร็ว

อาหาร  บริการอาหารวันละ 2 มื้อ ( เช้า-ค่ำ)

ประกันสุขภาพ  โดย FAST LANE ( โปรดศึกษารายละเอียดที่แนบมาด้วย)

จำนวนที่เปิดรับ  40 คนเท่านั้น

 
กำหนดการเดินทาง    
อาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 48 09.00 น

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์หมายเลข 10 สายการบินสิงคโปร์ เจ้าหน้าที่ของอนันต์ดาทัวร์จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

  11.15 น บินจากกรุงเทพฯ สู่สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 63
  14.40 น

เดินทางถึงสิงคโปร์ แล้วนำนักเรียนเดินทางเข้าสู่ที่พัก

     
อาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 48 10.00 น.

รถรับจากโรงเรียนสู่ สนามบินสิงคโปร์

  13.05 น. บินจากสิงคโปร์ สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 64
  14.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

การลงทะเบียน
•  กรอกใบสมัคร ที่บริษัท อนันต์ดาทัวร์ 1 ชุด พร้อมหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
•  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
•  ค่าลงทะเบียน 5,000.- บาท
•  วันปิดรับลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2548

ราคาขายรวม
•  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
•  ค่าที่พัก หอพักแยกชาย-หญิง ในโรงเรียน
•  ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน
•  ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
•  ค่าภาษีสนามบิน
•  ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-ที่พัก ตลอดจนทัศนศึกษาตามรายการ
•  ค่าประกันสุขภาพ Fast Lane ในวงเงินประกันท่านละ 2,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขของ Mondial Assistance)
•  ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 400,000.- บาท
•  ค่าทิป ค่าขนกระเป๋า กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
•  อาจารย์คนไทยคุมไปคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 1 ท่าน

ราคาขายไม่รวม
•  ค่าทำหนังสือเดินทาง
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ฯลฯ
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหต
•  เงินไทย นำติดตัวไปต่างประเทศได้ไม่เกิน 50,000.- บาท
•  เงินสกุลต่างประเทศ กรุณาเตรียมตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทาง พร้อมแสดงต่อธนาคารเมื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ
•  บัตรเครดิต กรุณาขอวงเงินจากธนาคารเจ้าของบัตรด้วยตนเองก่อนเดินทาง
•  อนันต์ดาทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้Copyright 2001© Ananda Travel Co.,Ltd. All Right Reserved.